ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2011
ปรับปรุง 15/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 416864
Page Views 494093
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
16 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี 227267, 224485
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 0-3423-9549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี 0-3433-2629
22 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
25 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 0-3438-9473,389-551
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
36 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
37 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
48 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
49 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
51 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3429-8021
52 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
53 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
54 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน 0-3424-8064
57 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
59 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน
60 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา บัวปากท่า บางเลน
61 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
65 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
67 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน 0-3439-1051
70 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
71 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
74 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
76 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
80 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
81 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
82 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
87 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
88 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
89 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
90 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
92 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
93 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
94 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
95 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
98 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
99 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
100 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
101 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
102 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
103 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
104 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล
105 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
106 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
107 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
112 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
113 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
117 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
123 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
127 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3439-7211
130 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388368
131 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
132 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
135 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
137 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
139 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
145 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
147 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 034311091
148 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
149 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
150 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
154 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
155 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
157 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2812-5451
158 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
159 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน
161 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน
162 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน