โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมยุรี แก้วมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ