ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวลักษณ์ จรัลพรไพศาลกุล

นางสาวสุนิสา กสิกิจพงศ์พันธ์

นางสาวกฤตยพร แสไพศาล

นางสาวดวงใจ แสงวิสุทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววินิธา เนียมพูนทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2