โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดและประเมินผล

นางสาวสุรีรัตน์ ยิ้มขลิบ
ครู คศ.2
หัวหน้างานวัดและประเมินผล