โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นายธีรัตม์ เสธฐวุฒิธารณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าแนะแนว