ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิพนธ์ พงษ์ประพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ครู คศ.1

นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ครู คศ.3