โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชญาน์นัทช์ ณะวุฒิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปริญ โชตินาราวัฒน์