ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรสริน เจริญพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ครูผู้ช่วย