โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรสริน เจริญพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ครูผู้ช่วย