ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นา่งพิมพ์วลัธช์ กาญจโนทัย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศุภลักษณ์ เหมือนคิด
ครู คศ.1

นางสาววิกานดา พรมมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงใจ แสงวิสุทธิ์