ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นา่งพิมพ์วลัธช์ กาญจโนทัย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศุภลักษณ์ เหมือนคิด
ครู

นางสาววิกานดา พรมมี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงใจ แสงวิสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ