ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

      รวมก่อนประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

 รวมประถมศึกษา

36

32

68

15

26

23

21

23

22

142

25

20

45

25

22

18

24

29

26

164

61

52

113

40

48

41

45

52

48

306

2

2

4

2

2

2

2

2

2

12

รวม

198

189

387

16