โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารเชิงคุณภาพ  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นักเรียนมีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร  ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน